Ekonomické analýzy

Hĺbková analýza podniku je prvý krok k racionálnemu rozhodovaniu, pre zvládnutie finančno-ekonomického riadenia Vašej firmy/obce v turbulentnom prostredí, musíte poznať výsledky analýzy účtovných dát a ekonomiky.

Než urobíte akékoľvek zásadné ekonomické rozhodnutie, predtým si objednajte vykonanie ekonomickej analýzy, ktorá Vašu pozornosť upriami na oblasti Vášho hospodárenia a zosúladí ich z Vašimi podnikateľskými zámermi.

 

Čo je cieľom ekonomickej analýzy a podnikateľského plánu od PEFAX, s.r.o.?

Ich zmyslom je poznávať povahu riadiaceho procesu alebo ho navrhovať, a na tomto základe vytvárať predpoklady pre kvalifikované rozhodovanie.


Život vyžaduje neustále zdokonaľovanie a nikdy v ekonomike nie sme na vrchole našich možností. Analýza je potom aktívna a mobilizujúca zložka riadenia, ktorá ukazuje, čoho by sme boli schopní dosiahnuť, ak by sme využili všetky rezervy a zdroje, ktoré máme k dispozícii.

Teda, napomáha k efektívnosti riadenia, pretože rozhodujeme o probléme, ktorý poznáme. Správne urobená analýza je predovšetkým zameraná do budúcnosti, na správne ovplyvňovanie ďalšieho vývoja.


Analýzy sú dôležitým nástrojom riadenia ekonomických procesov vo všetkých hospodárskych subjektoch, v záujme ďalšieho rastu podnikania a využitia svojho potenciálu na maximum.

V akom formáte dostanete výstup?

- vo formáte PDF na e-mail

- tlačený výstup na adresu

 

Ekonomická analýza obsahuje:


- vertikálnu a horizontálnu analýzu majetku a zdrojov krytia,


- vertikálnu a horizontálnu analýzu nákladov a výnosov,


- analýzu zlatého bilančného pravidla,


- analýzu výsledku hospodárenia,


- analýzu pomerových ukazovateľov,


- bonitné a bankrotové modely,


- analýzy SLEPTE, McKinsey 7S, SWOT.

Podnikateľský plán je určený najmä pre začínajúcich podnikateľov (FO, PO) alebo pre podnikateľov v ťažkostiach, prípadne v úpadku (Obchodný zákonník, paragraf 67a odstavec 2 definuje úpadok: Spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100).

 

Štruktúra podnikateľského plánu:

- tím

- podnikateľský model

- finančná analýza

- vonkajšie prostredie

- plán realizácie + návratnosť

- analýza rizík

 

Prihlásenie