Vitajte na stránke PEFAX-u!

Pefax(P)odnikateľské poradenstvo, (E)konomicko – (F)inančné (A)nalýzy a (X) služby 

Podnikateľské poradenstvo a ekonomicko finančné analýzy
PEFAX, s.r.o. poskytuje finančno - ekonomické a právne poradenstvo so zameraním na podnikateľskú analýzu firmy/obce nielen pre potreby vypracovania projektov pre štrukturálne a poľnohospodárske fondy, ale aj pre iné inštitúcie vrátane bánk, taktiež majiteľov a veriteľov.   


Predmet podnikania
• Podnikateľské poradenstvo,
• Činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
• Organizácia kurzov, školení a prednášok,
• Sprostredkovateľská činnosť, maloobchod, veľkoobchod, 
• údržba a úprava zelene, servisné činnosti,
• Výskum a vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied,
• Spracovanie údajov pomocou informačných technológií, 
• Vydavateľská činnosť.